ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   • - รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  ผลการพิจารณา
    ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
   • เรื่องด่วน
    • ๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….
     (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
     (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑
     (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
      (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
      (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
     • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
      (ไม่มี)
      • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องอื่นๆ
        (ถ้ามี)
        หมายเหตุ :

        ๑. เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code  หรือทาง www.parliament.go.th

                    ๒. รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๒ – ๓  ได้วางให้สมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔ – ๕ ได้วางให้สมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕  บริเวณหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภารับรอง รวมถึงจัดให้มีในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกฯ ตรวจสอบดูรายงานการประชุมได้ตามที่ร้องขอตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง

        สำนักการประชุม
        กลุ่มงานระเบียบวาระ
        โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
        www.parliament.go.th