ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
   (ไม่มี)
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) จากการเผาอ้อยเข้าโรงงานผลิตน้ำตาล
      ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
      (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗)
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในกลุ่มผู้สูงอายุที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
       นายพิทักษ์ ไชยเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
        พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามนายกรัฐมนตรี
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
        • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาพระภิกษุประพฤติผิดพระธรรมวินัย
         พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามนายกรัฐมนตรี
          ผลการพิจารณา
         • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายเมืองสูงวัยสุขภาพดี (Blue Zone)
          นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
           ผลการพิจารณา
        • เรื่องด่วน
         • - ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง)
          (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
          • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางเชิงรุก Knight ๔๑๐ สื่อสารความจริงด้วยความรัก เพื่อความมั่นคงของประเทศ
           ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการปฏิรูปและการบูรณาการระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของไทย
            ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
            (ไม่มี)
            • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
             • - ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๕ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
              ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง)
              (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
              (ถ้ามี)
              หมายเหตุ :

              ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา            
              ๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

              สำนักการประชุม
              โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
              โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
              https://www.senate.go.th