ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๕๓๕ เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ  ผลการพิจารณา
      (นางผ่องศรี แซ่จึง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๕๗๑ เรื่อง ขอให้ยกฐานะศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม) เป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลา  ผลการพิจารณา
       (นายเจือ ราชสีห์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๕๗๔ เรื่อง ขอทราบแนวทางการจัดทำนโยบายและแนวทางบริหารจัดการวัคซีนเพื่อรองรับต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่  ผลการพิจารณา
        (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม นายกรัฐมนตรี
        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๒.๒ – ๑.๒.๓ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
        ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๕๔๐ เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินการตามรายจ่ายงบกลาง ปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
         (พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม นายกรัฐมนตรี
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
         • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๖๙ เรื่อง การจัดทำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
          (นางผ่องศรี แซ่จึง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕
          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๘๒ เรื่อง การพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการพิจารณา
           (นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
           (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘
           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๓ เรื่อง ขอให้ปรับปรุงบูรณะองค์พระบรรทมหรือพระไสยาสน์และหาแนวทางแก้ไขการขยับเขยื้อนของแนวเขาหินปูนชำรุดมากดทับพระบรรทม วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการพิจารณา
            (ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม นายกรัฐมนตรี
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๔ เรื่อง ขอให้อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันกับนักเรียนในโรงเรียนของรัฐและท้องถิ่น  ผลการพิจารณา
             (ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๕ เรื่อง ขอให้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงระบบกรณีทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์  ผลการพิจารณา
              (นายธีรัจชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม นายกรัฐมนตรี
              • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๙๖ เรื่อง ขอเสนอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พิจารณาดำเนินการขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร  ผลการพิจารณา
               (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
               ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
              (ถ้ามี)
              • (๓) รับรองรายงานการประชุม
               (ไม่มี)
               • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                (ไม่มี)
                • เรื่องด่วน
                 • ๑. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                   (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                    (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                     (นายนิกร จำนง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                      (นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                       (นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                        (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                         (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                          (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ...
                           (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                           (ไม่มี)
                           • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                            (ไม่มี)
                            • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
                             (ถ้ามี)
                             หมายเหตุ :

                             ๑. การปรึกษาหารือ

                                     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

                                     ๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา

                                     ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยการสแกน QR Code หรือทาง everbal.parliament.go.th

                                     ๓. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                 การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                             สำนักการประชุม
                             กลุ่มงานระเบียบวาระ
                             โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                             www.parliament.go.th