ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน
     • ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
      • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
       (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
       (ไม่มี)
       • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
        (ไม่มี)
        • (๖) เรื่องอื่นๆ
         (ถ้ามี)
         หมายเหตุ :

         เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

         สำนักการประชุม
         กลุ่มงานระเบียบวาระ
         โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
         www.parliament.go.th