ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
      (ถ้ามี)
      • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
       • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกำลังคนเข้าสู่อาชีพ
        ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผลิตและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
         (ไม่มี)
         • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
         • ๗. เรื่องอื่นๆ
          (ถ้ามี)
          หมายเหตุ :

          1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้า พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา 08.15 นาฬิกา จนครบจำนวน 10 คน หรือเมื่อถึงเวลา 08.45 นาฬิกา

          2. อาจมีเรื่องค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

          3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

          สำนักการประชุม
          กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
          โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
          โทรสาร