ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • - 📌 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม  ผลการพิจารณา
   >> ๑. เรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรรับทราบแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
   ๑.๑ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
   ๑.๒ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

   >> ๒. กระทู้ถามซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่จัดส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๓ กระทู้ ได้แก่
   ๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อกำหนดรายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   (นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
   ๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง กลไกการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย
   (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
   ๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการเร่งรัดจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
   (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)

   >> ๓. แจ้งขยายเวลาการรับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาและในสัดส่วนของผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากเวลา ๐๙.๐๐ น. ออกไปจนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันนี้
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
   • - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา
    ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
    ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
    ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
    ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ และ
    ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
      นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยว
       นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
       (กระทู้ถาม ลำดับที่ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๒ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
        พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
        • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าของเทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
         นางสาวภัทรภร วรามิตร เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ผลการพิจารณา
         • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแต่งตั้งอธิการบดี
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
          วิจัยและนวัตกรรม
           ผลการพิจารณา
        • เรื่องด่วน
         • ๑. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
          (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๒. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
           (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๓. เลือกกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
            (ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
            • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โอกาสของเศรษฐกิจชุมชนกับการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
             ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน
              ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
               ซึ่งคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
               (ไม่มี)
               • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                • ๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
                 (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
                  ผลการพิจารณา
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม เพิ่มเติม
                  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นผู้เสนอ
                   ผลการพิจารณา
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • (๗) เรื่องอื่นๆ
                 หมายเหตุ :

                 ๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จำนวน ๕ ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
                 ๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา
                 ๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                 สำนักการประชุม
                 กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                 โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                 โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
                 https://www.senate.go.th