ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    • ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
     (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
      ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว
       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๓.๒ - ๓.๓ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
       ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๔ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
        ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • เรื่องด่วน
        • ๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
         (รัฐสภาปรึกษาใหม่ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
          (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓)
          (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
           (เพิ่มมาตรา ๒๕ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙ เพิ่มมาตรา ๒๙/๑
           แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ )
           (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
            (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง)
            (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๕. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
             (นายอนันต์ ผลอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
             (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ – ๕ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
             ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
              (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๒)
              (รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๖๔,๑๕๑ คน เป็นผู้เสนอ)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
              (ไม่มี)
              • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
               (ไม่มี)
               • (๖) เรื่องอื่นๆ
                (ถ้ามี)
                หมายเหตุ :

                เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หรือทาง www.parliament.go.th

                สำนักการประชุม
                กลุ่มงานระเบียบวาระ
                โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                www.parliament.go.th