ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผลการพิจารณา
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
    (ถ้ามี)
    • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
     • เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
      • ๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
       (นายพัฒนา สัพโส กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
        (นายยูนัยดี วาบา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
         (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
         (เรื่องลำดับที่ ๑ – ๓ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • (๓) รับรองรายงานการประชุม
         (ไม่มี)
         • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
          (ไม่มี)
          • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
           • ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. ....
            (นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
            (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
             (นายเซีย จำปาทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
             (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสตรี)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
              (นายอภิชาติ ศิริสุนทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒ - ๕.๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
               (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                 (นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                  (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๘ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                   (เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๙ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                    (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                     (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                      (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔ - ๕.๑๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
                        (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. ....
                         (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                          (นายอดิศร เพียงเกษ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                           (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๓ - ๕.๑๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                            (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก และเยาวชน)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                             (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๗ - ๕.๑๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                              (นายเอกราช อุดมอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                              • - ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                               (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • (๗) เรื่องอื่นๆ
                               (ถ้ามี)
                               หมายเหตุ :

                               ๑. การปรึกษาหารือ

                                  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

                               ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                  การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th
                                  


                               สำนักการประชุม
                               กลุ่มงานระเบียบวาระ
                               โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                               www.parliament.go.th