ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ศึกษากรณี : “เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมและอบรมเด็กและเยาวชน” ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ เรื่องแจ้งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม รับทราบผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๖ เรื่อง
    ๑) เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
    ๒) รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ๓) รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
    ๔) รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
    ๕) รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
    ๖) รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
     ผลการพิจารณา
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน
      • ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
       (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
        ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
        (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
        • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย”
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
         (ไม่มี)
         • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่  ผลการพิจารณา
          (ไม่มี)
          • ๗. เรื่องอื่นๆ
           • ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ออกไปอีก ๓๐ วัน  ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๗.๒ ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ผลการพิจารณา
            หมายเหตุ :

            1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

            2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
            โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
            โทรสาร