ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    • - ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
     (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
    • เรื่องด่วน
     • ๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
      (รัฐสภาปรึกษาใหม่ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓)
       (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
        (เพิ่มมาตรา ๒๕ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙ เพิ่มมาตรา ๒๙/๑
        แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ )
        (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง)
         (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๕. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          (นายอนันต์ ผลอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
          (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ – ๕ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
          ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
           (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๒)
           (รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๖๔,๑๕๑ คน เป็นผู้เสนอ)
           (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๗. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
            (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๐)
            (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
            (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
            วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
            (ไม่มี)
            • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
             (ไม่มี)
             • (๖) เรื่องอื่นๆ
              (ถ้ามี)
              หมายเหตุ :

              เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code  หรือทาง www.parliament.go.th

              สำนักการประชุม
              กลุ่มงานระเบียบวาระ
              โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
              www.parliament.go.th