ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิก  ผลการพิจารณา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘
  • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   • - เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม
    รับทราบการตั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิกวิสามัญกิจการวุฒิสภาในสัดส่วนของผู้แทนคณะรัฐมนตรี แทนตำแหน่งที่ว่าง
     ผลการพิจารณา
   • (๒) รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กรอบแนวทางการแก้ไขหนี้สินแบบองค์รวม Holistic Debt Management Framework
       ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพิจารณาเสร็จแล้ว
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
        • ๖.๑ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
         (ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๖.๒ รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
          (ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
          (ถ้ามี)
          หมายเหตุ :

          ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
          ๒. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
          ๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH


          สำนักการประชุม
          กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
          โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
          โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
          https://www.senate.go.th