ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบ เรื่อง ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
    • (๒) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๓) กระทู้ถาม
      (ไม่มี)
      • เรื่องด่วน
       • ๑. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)  ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)  ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)  ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายพศวัจณ์ กนกนาก) (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)  ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสมบัติ ธรธรรม) (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)  ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
            (ไม่มี)
            • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
             (ไม่มี)
             • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
              (ไม่มี)
              • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
               (ถ้ามี)
               • (๘) รับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๖  ผลการพิจารณา
                (ไม่มี)
                หมายเหตุ :

                สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH  


                สำนักการประชุม
                กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                โทรสาร