ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาระดับจุลภาคในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ เรื่องแจ้งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม - รับทราบกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการลงคะแนนคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) เป็นการลงคะแนนคัดเลือกรอบแรก นอกห้องประชุมวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ โซนกลาง อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)  ผลการพิจารณา
    • ๒. รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๓) กระทู้ถาม
      • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
       • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
        (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังอำนาจอ่อน (Soft Power) เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ
         นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามนายกรัฐมนตรี
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานการณ์พลังงานในประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
          พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
          • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
           นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม
           ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
            ผลการพิจารณา
         • เรื่องด่วน
          • ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
           (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
            ผลการพิจารณา
           • ๒. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
            (เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
             ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
             (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๔. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
              ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
              (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
               ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
               (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
               (ไม่มี)
               • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
                (ไม่มี)
                • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
                 (ไม่มี)
                 • ๗. เรื่องอื่นๆ
                  • - ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ผลการพิจารณา
                  หมายเหตุ :

                  1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                  2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

                  สำนักการประชุม
                  กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                  โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                  โทรสาร