ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
    (ถ้ามี)
    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
      • ๑. ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
       ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
       (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๕
       (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
        ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
         ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว
         (เรื่องลำดับที่ ๒ – ๓ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
         ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
         วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
         • ๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....
          ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว
          (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐
          (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
           ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑
           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔.๓ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๔.๔ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
             ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๓ – ๔.๔ ค้างมาจากการประชุม
             สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
             วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๔.๕ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
              ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
              (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙
              (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • เรื่องด่วน
              • ๑. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ....
               (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๕
               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๒. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐
                (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....
                 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑
                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๔. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ....
                  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๔
                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                   (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๖. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                    (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                     (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                     (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕ – ๗ ค้างมาจากการประชุม
                     สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                     วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๘. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                      (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐
                      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๙. ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                        (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                        • ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                         (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                          (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                           (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                            (นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                             (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔ - ๕.๕ ค้างมาจากการประชุม
                             สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
                              (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                               (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๘ ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ - ๕.๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๙ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                 (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                  (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙ - ๕.๑๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                   (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                    (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                     (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒ - ๕.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                     ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                      (นายบุญลือ ประเสริฐโสภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                       (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                        (นายนิกร จำนง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๔ - ๕.๑๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                        ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                         (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔
                                         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                          (นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                           (นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                            (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘ - ๕.๒๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                            ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                             (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                              (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๑ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุม
                                              สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                              วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                               (นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๘๘๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๒๕ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                 (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๒๖ ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                  (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๒๗ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                   (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                   (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๓ - ๕.๒๗ ค้างมาจากการประชุม
                                                   สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                   วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๒๘ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                    (นายนิติพล ผิวเหมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                    (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕
                                                    (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                     (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๓๐ ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                                      (นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๗๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๙ - ๕.๓๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๓๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                       (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                        (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๓๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                         (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๑ - ๕.๓๓ ค้างมาจากการประชุม
                                                         สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                         วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                          (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๓๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                           (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๔ - ๕.๓๕ ค้างมาจากการประชุม
                                                           สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                           วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๕.๓๖ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                            (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๖
                                                            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๕.๓๗ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                                                             (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๕.๓๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                              (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๗ - ๕.๓๘ ค้างมาจากการประชุม
                                                              สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                              วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๕.๓๙ ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                               (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙
                                                               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๕.๔๐ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                (นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๕.๔๑ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
                                                                 (นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๐ - ๕.๔๑ ค้างมาจากการประชุม
                                                                 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                                 วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๕.๔๒ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                  (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๕
                                                                  (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๕.๔๓ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                   (นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๙๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐
                                                                   (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๕.๔๔ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                    (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๕.๔๕ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                     (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๕.๔๖ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                      (ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๔ - ๕.๔๖ ค้างมาจากการประชุม
                                                                      สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                                      วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๕.๔๗ ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
                                                                       (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                       • ๕.๔๘ ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                                                        (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                        • ๕.๔๙ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
                                                                         (นายชัยชนะ เดชเดโช กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                         • ๕.๕๐ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
                                                                          (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๗ - ๕.๕๐ ค้างมาจากการประชุม
                                                                          สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                                          วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                          • ๕.๕๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                           (นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                           • ๕.๕๒ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
                                                                            (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                            (นายคมเดช ไชยศิวามงคล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๑ - ๕.๕๒ ค้างมาจากการประชุม
                                                                            สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                                            วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                            • ๕.๕๓ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                             (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                             • ๕.๕๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                              (นายณัฐวุฒิ บัวประทุม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๓ - ๕.๕๔ ค้างมาจากการประชุม
                                                                              สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                                              วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
                                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                              • ๕.๕๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                               (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐
                                                                               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)
                                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                               • ๕.๕๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ...
                                                                                (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                • ๕.๕๗ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                                 (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๖ - ๕.๕๗ ค้างมาจากการประชุม
                                                                                 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                                                 วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)
                                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                                                 • - ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                                  (นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                 • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                                                  (ถ้ามี)
                                                                                  หมายเหตุ :

                                                                                  ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                                          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

                                                                                          ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                                                      การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                                                  สำนักการประชุม
                                                                                  กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                                                  โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                                                  www.parliament.go.th