ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๐:๐๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
    หมายเหตุ :
    -