ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
    • - รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
     ดาวน์โหลดเอกสาร
    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
     • เรื่องด่วน
      • ๑. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
       (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
        (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
        ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎร
        เพื่อพิจารณา
         ผลการพิจารณา
        (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ – ๒ ค้างมาจากการประชุม
        สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
        วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
         (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๔. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
          (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓ – ๔ ค้างมาจากการประชุม
          สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
          วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
           (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙
           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๖. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
            (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑
            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๗. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ....
             (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๘. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๙. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
               • ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                 (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                  (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                   (นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                    (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                    (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔ - ๕.๕ ค้างมาจากการประชุม
                    สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
                     (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                      (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๘ ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ - ๕.๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                       ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๙ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                        (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                         (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙ - ๕.๑๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                          (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                           (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                            (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒ - ๕.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                            ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                             (นายบุญลือ ประเสริฐโสภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                              (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                               (นายนิกร จำนง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๔ - ๕.๑๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                               ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔
                                (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                 (นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                  (นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                   (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                   (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘ - ๕.๒๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                   ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                    (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                     (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๑ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุม
                                     สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                     วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                      (นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๘๘๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                       (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๒๕ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                        (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๒๖ ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                         (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๒๗ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                          (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๓ - ๕.๒๗ ค้างมาจากการประชุม
                                          สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                          วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๒๘ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                           (นายนิติพล ผิวเหมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕
                                           (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                            (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๓๐ ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                             (นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๗๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๙ - ๕.๓๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๓๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                              (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                               (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๓๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๑ - ๕.๓๓ ค้างมาจากการประชุม
                                                สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                 (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๓๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                  (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๔ - ๕.๓๕ ค้างมาจากการประชุม
                                                  สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                  วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๓๖ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                   (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๖
                                                   (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๓๗ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                                                    (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๓๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                     (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๗ - ๕.๓๘ ค้างมาจากการประชุม
                                                     สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                     วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๓๙ ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                      (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙
                                                      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๔๐ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                       (นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๔๑ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
                                                        (นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๔๒ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                         (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๐ - ๕.๔๒ ค้างมาจากการประชุม
                                                         สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                         วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                         • - ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                          (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                          • ๗.๑ คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมันให้เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๗.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           หมายเหตุ :


                                                                    ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

                                                                   ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                           การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                           สำนักการประชุม
                                                           กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                           โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                           www.parliament.go.th