ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • - รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)
   ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ๒. รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • ๓. กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • (๑) กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
      นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
     • เรื่องด่วน
      • ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
       (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๘)
       • ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
        ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
        (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ ....
         ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
         (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
         • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ
          ซึ่งคณะกรรมาธิการการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศไทย
           ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
           (ไม่มี)
           • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
            • - ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มเติม
             นายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นผู้เสนอ
             ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๗. เรื่องอื่นๆ
             • - ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
             หมายเหตุ :

             1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

             2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

             สำนักการประชุม
             กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
             โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
             โทรสาร