ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้แทนคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • ๓. กระทู้ถาม
     • ๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดเก็บภาษีการขายหลักทรัพย์
      นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจและการออมด้วยธนาคารต้นไม้
       นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการออม
        นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • เรื่องด่วน
        • - ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)  ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
         • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย (Logistics) กรณีศึกษาเฉพาะ Last Mile Delivery
          ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
          (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดตราสารหนี้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย
           ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
           • ๕.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
            (ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑)
            (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๕.๒ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
             (ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
              ผลการพิจารณา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
              (ตามมาตรา ๑๔ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙)
              (เรื่องตามลำดับที่ ๕.๒ และ ๕.๓ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
               ผลการพิจารณา
              ประจำปี พ.ศ. 2557
              ประจำปี พ.ศ. 2558
              ประจำปี พ.ศ. 2563
             • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
              (ไม่มี)
              • ๗. เรื่องอื่นๆ
               • - ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน  ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
               หมายเหตุ :

               1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

               2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

               สำนักการประชุม
               กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
               โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
               โทรสาร