ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) กระทู้ถาม
  (ไม่มี)
  • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
   (ถ้ามี)
   • (๓) รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน
      • - ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  ผลการพิจารณา
       (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน ๑๘๖ คน เป็นผู้เสนอ)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
       (ไม่มี)
       • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
        (ไม่มี)
        • (๗) เรื่องอื่นๆ
         (ถ้ามี)
         หมายเหตุ :

         เอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง เรียบร้อยแล้ว  โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code  หรือทาง www.parliament.go.th

         สำนักการประชุม
         กลุ่มงานระเบียบวาระ
         โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
         www.parliament.go.th