ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๐:๐๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
    หมายเหตุ :
    -