ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๕๔๙ เรื่อง ขอรับทราบความคืบหน้าโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
      (นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑
      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๕๓๔ เรื่อง ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  ผลการพิจารณา
       (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
       (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๑
       (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๕๗๒ เรื่อง การสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปยังฝั่งตำบลบ่อยาง (เทศบาลนครสงขลา) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ผลการพิจารณา
        (นายเจือ ราชสีห์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม นายกรัฐมนตรี
        (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖
        (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๕๕๔ เรื่อง ที่อยู่อาศัยที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable Housing)  ผลการพิจารณา
         (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม นายกรัฐมนตรี
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๒.๕ กระทู้ถามที่ ๕๖๔ เรื่อง การถือครองเพื่อขอออกโฉนดที่ดินพื้นที่ตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ผลการพิจารณา
          (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม นายกรัฐมนตรี
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๒.๖ กระทู้ถามที่ ๕๖๖ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และชุมชนกุหลาบแดง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรให้แก่ผู้ประสบภัยและคนจนเมือง  ผลการพิจารณา
           (นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม นายกรัฐมนตรี
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
           • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๐ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้แก่พี่น้องประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ อันมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สายอำเภออุทุมพรพิสัย – อำเภอห้วยทับทัน  ผลการพิจารณา
            (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
            (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖
            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๑ เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรแก่พี่น้องประชาชนตำบลรังแร้ง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโคกหล่าม และตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการพิจารณา
             (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๒ เรื่อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ศก.๔๐๒๐ ช่วงอำเภออุทุมพรพิสัย – อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมาก  ผลการพิจารณา
              (นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๔ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการพิจารณา
               (รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ผลการพิจารณา
                (รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๕๐๗ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  ผลการพิจารณา
                 (นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
                 ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
               • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
                • ๒.๑ รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ ฉบับ  ผลการพิจารณา
                 • (๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • (๒) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                   (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๒.๒ รับทราบรายงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์  ผลการพิจารณา
                   • ๒.๓ รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
                    (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๔
                    (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๒.๔ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๗ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕)  ผลการพิจารณา
                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๔
                     (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๒.๕ รับทราบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                      (ไม่มี)
                      • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                      • เรื่องด่วน
                       • ๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                        (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                        (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖
                        (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                         (นายนิกร จำนง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                          (นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                           (นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                            (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                             (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
                              (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ...  ผลการพิจารณา
                               (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ – ๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                               ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                               (ไม่มี)
                               • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                (ไม่มี)
                                • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                 (ถ้ามี)
                                 หมายเหตุ :

                                 ๑. การปรึกษาหารือ

                                         สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

                                         ๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา

                                         ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยการสแกน QR Code หรือทาง everbal.parliament.go.th

                                         ๓. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                     การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                 สำนักการประชุม
                                 กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                 โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                 www.parliament.go.th