ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผลการพิจารณา
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
    • ๒.๑ รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๒.๒ รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๒.๓ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒.๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒.๕ รับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๕
         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒ - ๒.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๒.๖ รับทราบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๒.๗ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๒.๘ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๒.๙ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนการออมแห่งชาติ
             ดาวน์โหลดเอกสาร
            • (๓) รับรองรายงานการประชุม
             (ไม่มี)
             • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
              (ไม่มี)
              • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
               • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ  ผลการพิจารณา
                (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุนสูง  ผลการพิจารณา
                 (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ  ผลการพิจารณา
                  (นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ  ผลการพิจารณา
                   (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างเป็นระบบ  ผลการพิจารณา
                    (นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ  ผลการพิจารณา
                     (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  ผลการพิจารณา
                      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ และนายวิชัย สุดสวาสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำอย่างครบวงจรและยั่งยืน  ผลการพิจารณา
                       (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ  ผลการพิจารณา
                        (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ  ผลการพิจารณา
                         (นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันราคาพืชผลและสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป  ผลการพิจารณา
                          (นายสรวงศ์ เทียนทอง เป็นผู้เสนอ)
                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๑๑ พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นจริงในประเทศไทย
                           (นายไผ่ ลิกค์ เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร และผลกระทบต่อเนื่องอื่น ๆ
                            (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง ป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์และคอร์รัปชัน
                             (นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการมอบหน้าที่การให้บริการไฟฟ้า อำเภอสัตหีบ จากกิจการไฟฟ้า สวัสดิการ สัมปทาน กองทัพเรือ ไปเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง
                              (นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการกำหนดแผนป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
                               (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลตลาดทุนและของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากกรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                (นายจุลพงศ์ อยู่เกษ เป็นผู้เสนอ)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๒) ในส่วนข้อห้ามการออกโฉนดที่ดินสำหรับที่เขาและที่ภูเขา
                                 (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตามและส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี
                                  (นายรอมฎอน ปันจอร์ เป็นผู้เสนอ)
                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒ - ๕.๑๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชน และป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์
                                   (นางสาวนิตยา มีศรี เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น
                                    (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino)
                                     (นายวิชัย สุดสวาสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตรวจสอบและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino)
                                      (นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์ผลกระทบ และแนวทางการปรับตัวและรับมือ
                                       (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำแล้ง
                                        (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำทะเลสาบอื่น ๆ อย่างยั่งยืน
                                         (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน
                                          (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล
                                           (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๑๔ (๒) และ (๓) ในส่วนของข้อห้ามของประเภทที่ดินที่มิให้ออกโฉนดที่ดิน
                                            (นายพิพิธ รัตนรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๐ - ๕.๒๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
                                             (นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
                                              (นายปารมี ไวจงเจริญ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาการทุจริตฉ้อโกง กรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                               (นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการต่อเนื่อง และสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
                                                (นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                                 (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำ
                                                  (นายจักรัตน์ พั้วช่วย เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากจากบริษัทที่ยื่นงบการเงินผิดปรกติ
                                                   (นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน
                                                    (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
                                                     (นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง
                                                      (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๔๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                                                       (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๔๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชน และแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมของเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                        (นายปิยรัฐ จงเทพ เป็นผู้เสนอ)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
                                                         (นายซาการียา สะอิ เป็นผู้เสนอ)
                                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๐ - ๕.๔๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาสิทธิและที่ดินทำกินของประชาชน
                                                          (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๔๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
                                                           (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๕.๔๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก. และที่ดินเขตทับซ้อนกับที่ป่าสงวนแห่งชาติของประชาชน
                                                            (นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                                            (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๓ - ๕.๔๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                            • ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่ของส่วนราชการทั่วประเทศ
                                                             (นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเชื่อมสะพานเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมภูมิภาคระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
                                                              (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทย
                                                               (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
                                                                (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                                (ถ้ามี)
                                                                หมายเหตุ :

                                                                ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                                ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                                   การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                                สำนักการประชุม
                                                                กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                                โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                                www.parliament.go.th