ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิก  ผลการพิจารณา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ทำอย่างไรให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน” ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  ผลการพิจารณา
     ๑. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

     ๒. ขอความร่วมมือสมาชิกที่ได้ปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอให้ยื่นความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ของวันดังกล่าว
     ส่วนการขอปรึกษาหารือที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือฯ ข้อ ๔ วรรคสอง เท่านั้น
     หากมีการยกมือขอปรึกษาหารือเพิ่มในห้องประชุมโดยที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวข้างต้น ประธานของที่ประชุมจะไม่อนุญาต
    • (๒) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๓) กระทู้ถาม
      (ไม่มี)
      • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
       • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
        ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
         เรื่องที่ ๑ รายงานประเมินผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report) : การประเมินผลแผนงานหรือโครงการ
         เรื่องที่ ๒ รายงานการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงานหรือโครงการ
         ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
         ซึ่งคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง
          ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
          (ไม่มี)
          • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
           • - ร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗
            (ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๗) เรื่องอื่นๆ
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
            ๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
            โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
            โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
            https://www.senate.go.th