ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
หมายเหตุ :

1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา 08.15 นาฬิกา จนครบจำนวน 10 คน หรือเมื่อถึงเวลา 08.45 นาฬิกา

2. รายงานการประชุมตาม (2) จำนวน 2 ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

3. เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 17 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดส่งให้สมาชิกพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้สมาชิกนำเอกสารดังกล่าวมาใช้ในที่ประชุมวุฒิสภาด้วย

4. วุฒิสภาจะพิจารณาเรื่องด่วนที่ 2 ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วตามมาตรา 172 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดดังกล่าวในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา

5. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
โทรสาร