ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน
     • ๑. ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน สำหรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (Protocol to Amend the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products)  ผลการพิจารณา
      (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
       (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
       (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔
       (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
       (ไม่มี)
       • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
        (ไม่มี)
        • (๖) เรื่องอื่นๆ
         (ถ้ามี)
         หมายเหตุ :

         เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หรือทาง www.parliament.go.th

         สำนักการประชุม
         กลุ่มงานระเบียบวาระ
         โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
         www.parliament.go.th