ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิก
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๔ เรื่อง
     ๑. ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอกพิเศษ) ปรับโอนมาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานนายทหาร
     ปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อัตรา พลเอกพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น
     โดยที่ผู้บัญชาการทหารบกเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง จึงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙ (๔) ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๔๘ คน ดังนั้น ในการประชุมวุฒิสภาจะต้องมีสมาชิกมาประชุม
     ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือ ตั้งแต่ ๑๒๔ ท่านขึ้นไป จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
     ๒. ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
     ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔
     และรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
     ๓. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
     ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.ประจำปี ๒๕๖๕ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕
     ๔. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
     ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๕
    • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
     • - รายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๓ ครั้ง
      ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
      ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ
      ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
     • (๓) กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
      (ไม่มี)
      • เรื่องด่วน
       • ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
        (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา)
         (ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔๒)
         (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖)
          ผลการพิจารณา
        • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
         • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
          ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา  ผลการพิจารณา
          (ไม่มี)
          • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่  ผลการพิจารณา
           (ไม่มี)
           • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้า พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
            ๒. รายงานการประชุมตาม (๒) จำนวน ๓ ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
            ๓. 
            สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH


            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
            โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
            โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
            https://www.senate.go.th