ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนนโยบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๑.๔ เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
      ๑. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๒ ฉบับ คือ
      ๑.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสถาบันพระปกเกล้า และ ๑.๒ รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
      ๒. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
       ผลการพิจารณา
     • ๒. รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
      (ไม่มี)
      • (๓) กระทู้ถาม
       • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
        • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
         พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
         ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน
          นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
          (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน รพ.สต.
           นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
           ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
           (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา (ถ้ามี)
           • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงบวชและจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อคณะสงฆ์
            (พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
             ผลการพิจารณา
            • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การยกระดับความรับรู้คอร์รัปชัน CPI
             (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
              ผลการพิจารณา
             • ๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง สภาพเศรษฐกิจหลังปีใหม่ ๒๕๖๖ และแนวทางการรับมือ
              (นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
               ผลการพิจารณา
            • เรื่องด่วน
             • - ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
              (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ผลการพิจารณา
              • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม
               ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
               (ไม่มี)
               • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
               • ๗. เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
                (ถ้ามี)
                หมายเหตุ :

                1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

                2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

                สำนักการประชุม
                กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                โทรสาร