ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
   • ๑.๑ รับทราบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมาธิการ ในสัดส่วนประธานคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งทำหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ในคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๗๕  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๒ เรื่อง  ผลการพิจารณา
     ๑) รับทราบเรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดวางเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในห้องประชุมวุฒิสภา โดยจะจัดวางเป็นเอกสารกระดาษ จำนวน ๑๐๖ ท่าน และจัดวางในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code จำนวน ๑๒๔ ท่าน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้กระดาษตามข้อเสนอแนะจากการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา “แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน” และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม SENATE GO GREEN

     ๒) รับทราบการพิจารณารายงานของสภาผู้แทนราษฎร โดยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
     (๑) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
     (๒) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
     (๓) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
    • ๒. รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๓) กระทู้ถาม
      (ไม่มี)
      • เรื่องด่วน
       • - ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
        (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
        (ไม่มี)
        • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
         (ไม่มี)
         • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
          • - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
           (ตามมาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๗. เรื่องอื่นๆ
           • - ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกไปอีก ๓๐ วัน  ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           หมายเหตุ :

           1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH  

           2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

           สำนักการประชุม
           กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
           โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
           โทรสาร