ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๐:๐๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
    หมายเหตุ :
    -