ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๐:๐๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
    หมายเหตุ :
    -