ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • (๓) กระทู้ถาม
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
      • ๑. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
       (ตามมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
        (ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
         ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
         (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๔. ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
          (เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๕. ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
           (เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ)
           ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
           (ไม่มี)
           • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
            (ไม่มี)
            • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
             • ๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๗ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
              (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๖.๒ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๗ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
               (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๗. เรื่องอื่นๆ
               (ถ้ามี)
               หมายเหตุ :

               1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา 08.15 นาฬิกา จนครบจำนวน 10 คน หรือเมื่อถึงเวลา 08.45 นาฬิกา

               2. อาจมีเรื่องค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

               3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH

               สำนักการประชุม
               กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
               โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
               โทรสาร