ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
   • - เรื่องแจ้งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ  ผลการพิจารณา
    - ไม่มีการถ่ายทอดการประชุมวุฒิสภาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม
    (ไม่มี)
    • ๓. กระทู้ถาม
     (ไม่มี)
     • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ห้วงเวลาการดำเนินการ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)
       ซึ่งคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
       (ไม่มี)
       • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
        • ๖.๑ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๖.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๗. เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
          (ถ้ามี)
          หมายเหตุ :

          1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

          2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

          สำนักการประชุม
          กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
          โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
          โทรสาร