ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
หมายเหตุ :

๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จำนวน ๔ ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา จนครบ ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๒๗๒, ๐๒-๘๓๑๙๒๗๓
โทรสาร ๐๒-๘๓๑๙๒๖๘