ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
หมายเหตุ :

๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จำนวน ๓ ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา
๓. เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ๒๕๖๕ เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี ๒๕๖๕ และเอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๘ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)  ตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ – ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดส่งให้สมาชิกพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้สมาชิกนำเอกสารดังกล่าวมาใช้ในที่ประชุมวุฒิสภาด้วย
๔. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
https://www.senate.go.th