ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • ๒. รับรองรายงานการประชุม
   • - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา
    ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
     ผลการพิจารณา
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจและการออมด้วยธนาคารต้นไม้
      นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การรับมือเงินเฟ้อสินค้าแพงและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว
       นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามนายกรัฐมนตรี
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
      • เรื่องด่วน
       • ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
        (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
         ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
         (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
          (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
           ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
           (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
           • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
            ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
             ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย
              ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
              ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
              (ไม่มี)
              • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
               (ไม่มี)
               • ๗. เรื่องอื่นๆ
               หมายเหตุ :

               1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

               2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

               สำนักการประชุม
               กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
               โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
               โทรสาร