ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๐๑๓ เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการสายกรุงเทพ - หัวหินช่วงจังหวัดราชบุรีล่าช้า  ผลการพิจารณา
      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม นายกรัฐมนตรี
      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๐๐๗ เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน  ผลการพิจารณา
       (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๐๑๕ เรื่อง ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุนเพื่อก่อตั้งเป็นศูนย์ต่อสู้อากาศยานของกองทัพเรือ  ผลการพิจารณา
        (นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๒.๔ กระทู้ถามที่ ๐๑๙ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖ บางปะอิน - นครราชสีมา  ผลการพิจารณา
         (นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
         • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๒๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม และปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงานของงบประมาณงบกลาง เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม  ผลการพิจารณา
          (นางสาวปวิตรา จิตตกิจ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๒๕ เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิบัตรทอง จำนวนคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครและศูนย์ให้บริการ
           ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชนอย่างครอบคลุม
            ผลการพิจารณา
           (นางสาวปวิตรา จิตตกิจ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๓.๑ - ๑.๓.๒ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๑๒ เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดพัทลุง  ผลการพิจารณา
            (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม นายกรัฐมนตรี
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๑๓ เรื่อง การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศและจังหวัดพัทลุง  ผลการพิจารณา
             (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๒๗ เรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำในอุโมงค์ทางลอด  ผลการพิจารณา
              (ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๒๘ เรื่อง มาตรการการป้องกันเหตุอันตรายโครงการทางยกระดับถนนพระราม ๒  ผลการพิจารณา
               (นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
               ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
               ดาวน์โหลดเอกสาร
             • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
              • ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๗ เรื่อง
               • (๑) รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • (๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • (๓) รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • (๔) รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • (๕) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • (๖) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • (๗) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๒.๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๒.๓ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒ - ๒.๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๒.๔ รับทราบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๒.๕ รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • (๓) รับรองรายงานการประชุม
                         (ไม่มี)
                         • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                          (ไม่มี)
                          • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                           • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตามและส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี  ผลการพิจารณา
                            (นายรอมฎอน ปันจอร์ เป็นผู้เสนอ)
                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและประชาชน และป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์  ผลการพิจารณา
                             (นางสาวนิตยา มีศรี เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำทะเลสาบอื่น ๆ อย่างยั่งยืน  ผลการพิจารณา
                              (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล  ผลการพิจารณา
                               (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
                               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒ - ๕.๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  ผลการพิจารณา
                                (นายปารมี ไวจงเจริญ เป็นผู้เสนอ)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงทั้งระบบให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการต่อเนื่อง และสอดรับกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
                                 (นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการพิจารณา
                                  (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำ
                                   (นายจักรัตน์ พั้วช่วย เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน
                                    (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
                                     (นายอนุชา บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง
                                      (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                                       (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมฝูงชน และแสวงหาข้อเท็จจริงการสลายการชุมนุม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมของเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕
                                        (นายปิยรัฐ จงเทพ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการพิจารณา
                                         (นายซาการียา สะอิ เป็นผู้เสนอ)
                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
                                          (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่ของส่วนราชการทั่วประเทศ
                                           (นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเชื่อมสะพานเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมภูมิภาคระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
                                            (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมประมงไทย
                                             (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
                                              (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖ - ๕.๑๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๒๐ ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                               (นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                                (นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๘๘๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                 (นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๙๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                  (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาลและปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพต่ำ
                                                   (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลเบา
                                                    (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาลักลอบขโมยสายไฟฟ้า
                                                     (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ๙ แห่ง ในประเทศไทยและผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-พม่า
                                                      (นายมานพ คีรีภูวดล และนางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตพื้นที่ส่วนราชการ
                                                       (นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
                                                        (นายธนา กิจไพบูลย์ชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
                                                         (นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เป็นผู้เสนอ)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์ และโลกาอัตโนมัติ
                                                          (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม การลงทุน และการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
                                                           (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง
                                                            (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำประปาทั้งระบบ
                                                             (นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่าง ๆ ของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล
                                                              (นางสาวเบญจา แสงจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                               (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ำ
                                                                (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๕.๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่องการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                                                                 (นายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นผู้เสนอ)
                                                                 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๐ - ๕.๓๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๕.๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
                                                                  (นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๕.๔๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
                                                                   (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๕.๔๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
                                                                    (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๕.๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาการจัดตั้งสภาแรงงานจังหวัดสำหรับลูกจ้างและนายจ้างภายในจังหวัด
                                                                     (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๙ - ๕.๔๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๕.๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินราชพัสดุสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ในความครอบครองของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
                                                                      (นายเชตวัน เตือประโคน เป็นผู้เสนอ)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๕.๔๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเล
                                                                       (นายกฤช ศิลปชัย เป็นผู้เสนอ)
                                                                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๓ - ๕.๔๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                                       (ไม่มี)
                                                                       • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                                        หมายเหตุ :

                                                                        ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                           สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                                        ๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา

                                                                           ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาก่อนเริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยการสแกน QR Code หรือทาง everbal.parliament.go.th

                                                                        ๓. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                                           การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                                        สำนักการประชุม
                                                                        กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                                        โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                                        www.parliament.go.th