ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) กระทู้ถาม
    • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
     • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ไป อบจ. ของกระทรวงสาธารณสุข
      นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
      ถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       ผลการพิจารณา
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมรับมือวิกฤตภัยแล้ง
       นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
       ถามนายกรัฐมนตรี
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
        นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม
        ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         ผลการพิจารณา
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
        • ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล (นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  ผลการพิจารณา
         • ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การปราบปรามผู้มีอิทธิพล (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)  ผลการพิจารณา
          • ๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ ๑๔ (นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)  ผลการพิจารณา
         • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
          • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
           ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน
            ซึ่งคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา  ผลการพิจารณา
            (ไม่มี)
            • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่  ผลการพิจารณา
             (ไม่มี)
             • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
              (ถ้ามี)
              หมายเหตุ :

              ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา
              ๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH  


              สำนักการประชุม
              กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
              โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
              โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
              https://www.senate.go.th