ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... และของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบเรื่องสมาชิกวุฒิสภาขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรา ๑๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ผลการพิจารณา
    • ๑.๓ รับทราบเรื่องสมาชิกรัฐสภาขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรา ๑๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ผลการพิจารณา
    • (๒) รับรองรายงานการประชุม
     • - รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  ผลการพิจารณา
      ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
      ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๖ และวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
      ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
      ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
     • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ไม่มี)
      • เรื่องด่วน  ผลการพิจารณา
       • ๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
        (รัฐสภาปรึกษาใหม่ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓)  ผลการพิจารณา
         (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
          (เพิ่มมาตรา ๒๕ วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙ เพิ่มมาตรา ๒๙/๑
          แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ )
           ผลการพิจารณา
          (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง)  ผลการพิจารณา
           (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            (นายอนันต์ ผลอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
            (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ – ๕ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
            ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
             (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๒)
              ผลการพิจารณา
             (รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๖๔,๑๕๑ คน เป็นผู้เสนอ)
             (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๗. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
              (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๐)
               ผลการพิจารณา
              (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
              (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
              วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
               (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๙. ความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic
                Exchange of Financial Account Information)
                (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                 ผลการพิจารณา
                ดาวน์โหลดเอกสาร
               • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                (ไม่มี)
                • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
                 (ไม่มี)
                 • (๖) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
                  (ถ้ามี)
                  หมายเหตุ :

                  ๑. เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้โดยการสแกน QR code  หรือทาง www.parliament.go.th  

                              ๒. รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)   ครั้งที่ ๑ - ๒  ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ครั้งที่ ๓ - ๔  ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภารับรอง รวมถึงจัดให้มีข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกฯ ตรวจสอบดูรายงานการประชุมได้ตามที่ร้องขอ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง


                  สำนักการประชุม
                  กลุ่มงานระเบียบวาระ
                  โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                  www.parliament.go.th