ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ไม่มี)
    • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
     (ไม่มี)
     • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
      • - พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ผลการพิจารณา
      • (๖) เรื่องอื่นๆ
       (ถ้ามี)
       หมายเหตุ :

       เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

       สำนักการประชุม
       กลุ่มงานระเบียบวาระ
       โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
       www.parliament.go.th