ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
    (ถ้ามี)
    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
      • ๑. พระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
       (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๒. ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
        (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
        (เรื่องลำดับที่ ๑ – ๒ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
        ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
        • ๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
         ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว
         (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑
         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
          ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๔.๓ ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ....
           ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒ – ๔.๓ ค้างมาจากการประชุม
           สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
           วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๔.๔ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๔.๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
             ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
             ดาวน์โหลดเอกสาร
            • เรื่องด่วน
             • ๑. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ....
              (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
              (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๕
              (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๒. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
               (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐
               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๒
                (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๔. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
                 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....
                  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๖. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
                   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๗. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                    (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔ – ๗ ค้างมาจากการประชุม
                    สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                    วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๘. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ....
                     (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                     • ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                      (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๒ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                       (นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๓ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                        (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                        (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                         (นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                          (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔ - ๕.๕ ค้างมาจากการประชุม
                          สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๖ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
                           (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                           (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                            (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๘ ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                             (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ - ๕.๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                             ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๙ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                              (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                               (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙ - ๕.๑๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ)
                                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                 (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                  (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒ - ๕.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                  ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                   (นายบุญลือ ประเสริฐโสภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                    (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                     (นายนิกร จำนง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๔ - ๕.๑๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                     ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                      (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔
                                      (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                       (นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                        (นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                         (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘ - ๕.๒๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
                                         ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                          (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                           (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๑ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุม
                                           สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                           วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                            (นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๘๘๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                             (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๒๕ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                              (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๒๖ ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                               (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๒๗ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๓ - ๕.๒๗ ค้างมาจากการประชุม
                                                สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๒๘ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                 (นายนิติพล ผิวเหมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕
                                                 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                  (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๓๐ ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                                   (นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๗๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                   (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๙ - ๕.๓๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๓๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                    (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๓๒ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                     (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๓๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                      (นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๑ - ๕.๓๓ ค้างมาจากการประชุม
                                                      สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                      วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                       (นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๓๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                        (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๔ - ๕.๓๕ ค้างมาจากการประชุม
                                                        สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                        วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๓๖ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                         (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                         (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๖
                                                         (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๓๗ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
                                                          (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๓๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                           (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๗ - ๕.๓๘ ค้างมาจากการประชุม
                                                           สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                           วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๕.๓๙ ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                            (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                            (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙
                                                            (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๕.๔๐ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                             (นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๕.๔๑ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
                                                              (นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                              (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๐ - ๕.๔๑ ค้างมาจากการประชุม
                                                              สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                              วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๕.๔๒ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                               (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                               (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๕
                                                               (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๕.๔๓ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                (นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๙๗๘ คน เป็นผู้เสนอ)
                                                                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐
                                                                (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๕.๔๔ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                 (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๕.๔๕ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                  (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๕.๔๖ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                   (ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                   (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๔ - ๕.๔๖ ค้างมาจากการประชุม
                                                                   สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
                                                                   วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๕.๔๗ ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
                                                                    (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๕.๔๘ ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
                                                                     (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                     • ๕.๔๙ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
                                                                      (นายชัยชนะ เดชเดโช กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • ๕.๕๐ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
                                                                       (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                       (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๗ - ๕.๕๐ ค้างมาจากการประชุม
                                                                       สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
                                                                       วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
                                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                      • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                                       • ๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                        (นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                        • ๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                         (นายคมเดช ไชยศิวามงคล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                        • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                                         (ถ้ามี)
                                                                         หมายเหตุ :

                                                                         ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                                 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

                                                                                 ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                                             การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                                         สำนักการประชุม
                                                                         กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                                         โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                                         www.parliament.go.th