ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (ปรับใหม่)
วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
หมายเหตุ :

1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

2. การแต่งกายในการเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สวมชุดสุภาพปกติ

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
โทรสาร