ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการการกีฬา  ผลการพิจารณา
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม  ผลการพิจารณา
     - รับทราบเรื่อง พลเอก สกล ชื่นตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
     • ๑.๔ เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม  ผลการพิจารณา
      - รับทราบกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
      ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๒) รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
      ๓) รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
      • ๑.๕ เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม  ผลการพิจารณา
       - รับทราบกรณีคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (คณะกรรมาธิการ ตสร.) ได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติร่วมกับคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อทราบตามข้อบังคับการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗๕ วรรคสอง (๖) จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
       ๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... (คณะกรรมาธิการ ตสร. พิจารณาศึกษาร่วมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการโทรคมนาคม)
       ๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... (คณะกรรมาธิการ ตสร. พิจารณาศึกษาร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรม และการตำรวจ)
      • ๒. รับรองรายงานการประชุม
       (ไม่มี)
       • (๓) กระทู้ถาม
        • ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
         • ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ พื้นที่ภาคเหนือ
          พลเอก ทวีป เนตรนิยม เป็นผู้ตั้งถาม
          ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชน
           อย่างเป็นระบบ
           นายพิทักษ์ ไชยเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม
           ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
            ผลการพิจารณา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
           • ๓.๒.๑ แนวการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
            นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
             ผลการพิจารณา
            • ๓.๒.๒ การยกระดับดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชัน CPI
             นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
              ผลการพิจารณา
           • เรื่องด่วน
            (ถ้ามี)
            • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
             • ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณึศึกษาจังหวัดแพร่
              ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพิจารณาเสร็จแล้ว
               ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (ซาไก)”
               ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
                ผลการพิจารณา
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
               (ไม่มี)
               • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
                (ไม่มี)
                • ๗. เรื่องอื่นๆ
                หมายเหตุ :

                1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา 08.30 - 9.00 นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา

                2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH  

                สำนักการประชุม
                กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
                โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
                โทรสาร