ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   • ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  ผลการพิจารณา
    • ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
     • ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๐๙๗ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
      ถาม นายกรัฐมนตรี
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๐๙๘ เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกรณีไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (เขตสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
       (นายวิชัย สุดสวาสดิ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
       ถาม นายกรัฐมนตรี
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๐๙๙ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการขยายถนน เส้น ๑๐๖ ช่วงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ถึงอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และถนนหมายเลข ๑๐๖ ช่วงตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถึง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ผลการพิจารณา
        (นายรังสรรค์ มณีรัตน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
        ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
        ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ
        • ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๖๖ เรื่อง ปัญหาเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงพระนครศรีอยุธยา  ผลการพิจารณา
         (นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
         ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๖๗ เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร  ผลการพิจารณา
          (นายนพพล เหลืองทองนารา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
          ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๖๘ เรื่อง การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง  ผลการพิจารณา
           (นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
           ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๖๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาถนนชำรุดและเป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่บ้านพะลาน-ปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการพิจารณา
            (นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
            ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๗๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการให้ก่อสร้างยกระดับถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมถนน สายบ้านวังแดง ตำบลบางระกำ บ้านบางบ้า ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สายบ้านหนองพะยอม-บ้านตระแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  ผลการพิจารณา
             (นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
             ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๗๑ เรื่อง การปรับปรุงและแก้ไขสะพานไม้สีส้มชำรุดซึ่งประชาชนใช้สำหรับสัญจรไปสถานีรถไฟฟ้าคูคต  ผลการพิจารณา
              (นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
              ถาม นายกรัฐมนตรี
              ดาวน์โหลดเอกสาร
            • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
             • ๒.๑ รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ผลการพิจารณา
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๒.๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ผลการพิจารณา
               (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑ - ๒.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
              • (๓) รับรองรายงานการประชุม
               • - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  ผลการพิจารณา
                ครั้งที่ ๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
                ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
                ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
               • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
                • ๔.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชน  ผลการพิจารณา
                 ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๔.๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)  ผลการพิจารณา
                  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
                  • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  ผลการพิจารณา
                   (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเล
                    (นายกฤช ศิลปชัย เป็นผู้เสนอ)
                    (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน
                     (นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เป็นผู้เสนอ)
                     (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                      (นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย
                       (นายภัณฑิล น่วมเจิม เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                        (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่
                         (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาศึกษาเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรงเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย
                          (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาทุเรียนอย่างยั่งยืนทั้งระบบ และยกร่างกฎหมายว่าด้วยทุเรียน
                           (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔ - ๕.๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบอย่างยั่งยืน
                            (นายชัชวาล แพทยาไทย เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน
                             (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืน
                              (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ำลง
                               (นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ และมลพิษอื่น ๆ
                                (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๐ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นธรรม
                                 (นางสาวศนิวาร บัวบาน เป็นผู้เสนอ)
                                 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                                  (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                                  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของกรมประมงในเขตหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๔
                                   (นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เป็นผู้เสนอ)
                                   (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติดในชนบทและเมืองอย่างเป็นระบบ
                                    (นายปรเมษฐ์ จินา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
                                     (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนการนำมาตรการการเก็บภาษีข้าวสาลี (อัตรา ๒๗%) กลับมาใช้ และขอให้พิจารณายกเลิกการนำเข้ารำสกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร
                                      (นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการที่ดินวัดที่มอบให้หน่วยงานราชการใช้
                                       (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการวางแนวทางการบัญญัติกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV))
                                        (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงในโรงพยาบาลเอกชน
                                         (นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ เป็นผู้เสนอ)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการถือครองสิทธิที่ดินของประชาชน และการพัฒนาเขตพื้นที่
                                          หนองหาร จังหวัดสกลนคร
                                          (นายชัยมงคล ไชยรบ เป็นผู้เสนอ)
                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘ - ๕.๒๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                          • ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์  ผลการพิจารณา
                                           (นายมานพ คีรีภูวดล เป็นผู้เสนอ)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการลดขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อทำประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการพิจารณา
                                            (นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งกรมอุตสาหกรรมฮาลาล
                                             (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  ผลการพิจารณา
                                              (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากนิคมสร้างตนเอง หรือพื้นที่จากหน่วยงานราชการอื่นในเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการพิจารณา
                                               (นายสาธิต ทวีผล เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                               • - ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร)
                                                (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               หมายเหตุ :

                                               ๑. การปรึกษาหารือ

                                                  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                               ๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา

                                                  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาก่อนเริ่มประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยการสแกน QR Code หรือทาง everbal.parliament.go.th

                                               ๓. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                  การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                               ๔. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

                                                  รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๑๔ - ๑๖ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๗ - ๑๙ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒๐ - ๒๑ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับรอง รวมถึงจัดให้มีข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกฯ ตรวจสอบดูรายงานการประชุมได้ตามที่ร้องขอ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๔ ของประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอตรวจดูรายงานการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

                                               สำนักการประชุม
                                               กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                               โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                               www.parliament.go.th