ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี  ผลการพิจารณา
   • ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     • ๑.๔ เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในวาระ ดังนี้
      ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงาน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
      ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
      ๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ศาลรัฐธรรมนูญ
      ๓) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
      ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงาน จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
      ๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
      ๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
      ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
      ๔) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
       ผลการพิจารณา
     • (๒) รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
      (ไม่มี)
      • (๓) กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
       (ไม่มี)
       • เรื่องด่วน
        • - ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
         (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
         • - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
          ซึ่งคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว
           ผลการพิจารณา
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา  ผลการพิจารณา
          (ไม่มี)
          • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
           • - ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๑๐ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
            (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
             ผลการพิจารณา
            ดาวน์โหลดเอกสาร
           • (๗) เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH  


            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
            โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
            โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
            https://www.senate.go.th