ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙:๓๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
 • ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
  • - การปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘  ผลการพิจารณา
  • ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ผลการพิจารณา
   (ถ้ามี)
   • ๒. รับรองรายงานการประชุม  ผลการพิจารณา
    (ไม่มี)
    • ๓. กระทู้ถาม  ผลการพิจารณา
     (ไม่มี)
     • เรื่องด่วน
      • - ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
       (ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔)
        ผลการพิจารณา
       ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๔. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ผลการพิจารณา
       (ไม่มี)
       • ๕. เรื่องที่ค้างพิจารณา
        • - รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
         (ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)
         (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
          ผลการพิจารณา
         ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๖. เรื่องที่เสนอใหม่
        • ๗. เรื่องอื่นๆ  ผลการพิจารณา
         (ถ้ามี)
         หมายเหตุ :

         1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา 08.15 นาฬิกา จนครบจำนวน 10 คน หรือเมื่อถึงเวลา 08.45 นาฬิกา

         2. อาจมีเรื่องค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

         3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

         สำนักการประชุม
         กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
         โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑๙๔๕๔,
         โทรสาร