ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๐:๐๐ น.
ห้องประชุมวุฒิสภา
    หมายเหตุ :
    -