ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  • - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ของรัฐสภา  ผลการพิจารณา
   (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ
   การประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐๘ ประกอบข้อ ๙๒ วรรคสอง และข้อ ๗๖ วรรคสี่)
   ดาวน์โหลดเอกสาร
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   • - รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  ผลการพิจารณา
    ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
    ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
    • - รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
     ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
    • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    • เรื่องด่วน
     • ๑. ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ. ๑๙๙๙  ผลการพิจารณา
      (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๒. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
       (นายอนันต์ ผลอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
       วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
        (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
        (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
        วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
         (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑๔ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๕๔/๑ มาตรา ๒๕๔/๒ มาตรา ๒๕๔/๓ มาตรา ๒๕๔/๔ มาตรา ๒๕๔/๕ และมาตรา ๒๕๔/๖)
         (นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๗๖,๕๙๑ คน เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
          (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
          (ไม่มี)
          • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
           (ไม่มี)
           • (๖) เรื่องอื่นๆ
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            ๑. เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้โดยการสแกน QR code  หรือทาง www.parliament.go.th  

            ๒. รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ครั้งที่ ๕ – ๖ ได้วางให้สมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๗ ได้วางให้สมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๑ ได้วางให้สมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภารับรอง รวมถึงจัดให้มีข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกฯ ตรวจสอบดูรายงานการประชุมได้ตามที่ร้องขอตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง
            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระ
            โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
            www.parliament.go.th