ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • - การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  ผลการพิจารณา
  • (๑) กระทู้ถาม
   (ไม่มี)
   • (๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
    (ถ้ามี)
    • (๓) รับรองรายงานการประชุม
     (ไม่มี)
     • (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
      (ไม่มี)
      • (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
       • ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์ และโลกาอัตโนมัติ  ผลการพิจารณา
        (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้เสนอ)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์  ผลการพิจารณา
         (นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ผลการพิจารณา
          (นายวันนิวัติ สมบูรณ์ เป็นผู้เสนอ)
          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๓ พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนปีงบประมาณให้เหมาะสมแก่ฤดูกาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคม การลงทุน และการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ผลการพิจารณา
           (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
           • ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง  ผลการพิจารณา
            (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
            ดาวน์โหลดเอกสาร
            • ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจต่าง ๆ ของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาล  ผลการพิจารณา
             (นางสาวเบญจา แสงจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
             ดาวน์โหลดเอกสาร
             • ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการพิจารณา
              (นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
              ดาวน์โหลดเอกสาร
              • ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ำ
               (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
               ดาวน์โหลดเอกสาร
               • ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่องการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                (นายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นผู้เสนอ)
                (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔ - ๕.๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖)
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                • ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
                 (นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ)
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 • ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาการแยกกัญชงออกจากกฎหมายว่าด้วยกัญชาให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
                  (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                  • ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดพื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติของอธิบดี ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
                   (นายทรงยศ รามสูต เป็นผู้เสนอ)
                   (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๐ - ๕.๑๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖)
                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                   • ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินราชพัสดุสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ในความครอบครองของกองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน  ผลการพิจารณา
                    (นายเชตวัน เตือประโคน เป็นผู้เสนอ)
                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                    • ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเล
                     (นายกฤช ศิลปชัย เป็นผู้เสนอ)
                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๓ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                     • ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน
                      (นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เป็นผู้เสนอ)
                      (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                      • ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                       (นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ)
                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                       • ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่าเรือของประเทศไทย
                        (นายภัณฑิล น่วมเจิม เป็นผู้เสนอ)
                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                        • ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางย้ายสนามกอล์ฟกานตรัตน์ ออกจากพื้นที่ Airside สนามบินดอนเมืองเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ผลการพิจารณา
                         (นายเอกราช อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ)
                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                         • ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                          (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                          • ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดินในพื้นที่จังหวัดกระบี่
                           (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                           • ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาศึกษาเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรงเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย
                            (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                            • ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาทุเรียนอย่างยั่งยืนทั้งระบบ และยกร่างกฎหมายว่าด้วยทุเรียน
                             (นายสรรเพชญ บุญญามณี เป็นผู้เสนอ)
                             (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)
                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                             • ๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. ....
                              (นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                              (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                              • ๕.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                               (นายพัฒนา สัพโส กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                               • ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชน  ผลการพิจารณา
                                (นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี เป็นผู้เสนอ)
                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                • ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA)
                                 (นายรวี เล็กอุทัย เป็นผู้เสนอ)
                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                 • ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA)
                                  (นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล เป็นผู้เสนอ)
                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                  • ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบอย่างยั่งยืน
                                   (นายชัชวาล แพทยาไทย เป็นผู้เสนอ)
                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                   • ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน
                                    (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                    • ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างสมดุล มั่งคั่ง และยั่งยืน
                                     (นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้เสนอ)
                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                     • ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
                                      (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                      • ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยและอัตราการเกิดของประชากรที่ต่ำลง
                                       (นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ เป็นผู้เสนอ)
                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                       • ๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ และมลพิษอื่น ๆ
                                        (นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
                                        (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๓ - ๕.๓๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖)
                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                        • ๕.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                         (นายเซีย จำปาทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                         (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสตรี)
                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                         • ๕.๓๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                          (นายอภิชาติ ศิริสุนทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                          • ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยว  ผลการพิจารณา
                                           (นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ)
                                           (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๔ - ๕.๓๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)
                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                           • ๕.๓๗ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                            (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                            • ๕.๓๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                             (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                             (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี)
                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                             • ๕.๓๙ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                              (นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                              • ๕.๔๐ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
                                               (นายยูนัยดี วาบา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                               • ๕.๔๑ ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                • ๕.๔๒ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
                                                 (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                 • ๕.๔๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                  (เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                  • ๕.๔๔ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                   (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                   • ๕.๔๕ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                    (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                    • ๕.๔๖ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                     (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                     • ๕.๔๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                      (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                      • ๕.๔๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:
                                                       NEC-Creative LANNA)
                                                       (นายนพพล เหลืองทองนารา เป็นผู้เสนอ)
                                                       ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                       • ๕.๔๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor:
                                                        NEC-Creative LANNA)
                                                        (นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ เป็นผู้เสนอ)
                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                        • ๕.๕๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในประเทศไทยอย่างบูรณาการ  ผลการพิจารณา
                                                         (นายวิทยา แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                         • ๕.๕๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นธรรม
                                                          (นางสาวศนิวาร บัวบาน เป็นผู้เสนอ)
                                                          (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๗ - ๕.๕๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                          • ๕.๕๒ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
                                                           (นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                           ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                           • ๕.๕๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                            (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                            • ๕.๕๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                             (นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                             ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                             • ๕.๕๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                              (นายพิทักษ์เดช เดชเดโช กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                              • ๕.๕๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                               (นายคอซีย์ มามุ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                               • ๕.๕๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
                                                                (นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                • ๕.๕๘ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ. ....
                                                                 (นายชัยธวัช ตุลาธน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                 • ๕.๕๙ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                  (นายอดิศร เพียงเกษ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                  • ๕.๖๐ ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                                                                   (นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                   • ๕.๖๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการพิจารณา
                                                                    (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                                                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • ๕.๖๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในชุมชนแออัด
                                                                     (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
                                                                     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๒ - ๕.๖๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗)
                                                                     ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                    • (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
                                                                     (ไม่มี)
                                                                     • (๗) เรื่องอื่นๆ
                                                                      (ถ้ามี)
                                                                      หมายเหตุ :

                                                                      ๑. การปรึกษาหารือ

                                                                         สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

                                                                      ๒. การแจ้งนัดประชุมและการเผยแพร่เอกสารการประชุมได้ดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑

                                                                         การนัดประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และท่านสมาชิกสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th

                                                                      สำนักการประชุม
                                                                      กลุ่มงานระเบียบวาระ
                                                                      โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
                                                                      www.parliament.go.th