ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    • - ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
     ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
     (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖
     (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖)
     ดาวน์โหลดเอกสาร
    • เรื่องด่วน
     • ๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….
      (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
      (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
      เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อลงมติวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
       (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๙
       (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
        (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
         (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
          • ๖. ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
           (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
           ดาวน์โหลดเอกสาร
          • (๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา
           (ไม่มี)
           • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
            (ไม่มี)
            • (๖) เรื่องอื่นๆ
             (ถ้ามี)
             หมายเหตุ :

             เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code  หรือทาง www.parliament.go.th

             สำนักการประชุม
             กลุ่มงานระเบียบวาระ
             โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
             www.parliament.go.th