ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๐ น.
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร
 • (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
  (ถ้ามี)
  • (๒) รับรองรายงานการประชุม
   (ไม่มี)
   • (๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
    (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑
    (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
    (ไม่มี)
    • เรื่องด่วน
     • ๑. ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ. ๑๙๙๙  ผลการพิจารณา
      (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
      ดาวน์โหลดเอกสาร
      • ๒. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
       (นายอนันต์ ผลอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
       (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       • ๓. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....  ผลการพิจารณา
        (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
        (ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕)
        ดาวน์โหลดเอกสาร
        • ๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
         (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑๔ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ เพิ่มมาตรา ๒๕๔/๑ มาตรา ๒๕๔/๒ มาตรา ๒๕๔/๓ มาตรา ๒๕๔/๔ มาตรา ๒๕๔/๕ และมาตรา ๒๕๔/๖)
          ผลการพิจารณา
         (นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๗๖,๕๙๑ คน เป็นผู้เสนอ)
         ดาวน์โหลดเอกสาร
         • ๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
          (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
          ดาวน์โหลดเอกสาร
         • (๔) เรื่องที่เสนอพิจารณา
          (ถ้ามี)
          • (๕) เรื่องที่เสนอใหม่
           (ไม่มี)
           • (๖) เรื่องอื่นๆ
            (ถ้ามี)
            หมายเหตุ :

            เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หรือทาง www.parliament.go.th  

            สำนักการประชุม
            กลุ่มงานระเบียบวาระ
            โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
            www.parliament.go.th